Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV)?

Een ALV is hét moment voor de leden om iets te zeggen over en mee te beslissen voor de vereniging. De Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is samen met de Wissel Algemene Ledenvergadering (WALV) een van de minimaal twee ALV’s die tijdens een collegejaar plaatsvindt. De HALV vindt, zoals de naam al zegt, halverwege het jaar plaats en kan worden beschouwd als een tussentijdse evaluatie van het zittende bestuur. De WALV vindt aan het
begin van een nieuw collegejaar plaats en kan worden beschouwd als een eindevaluatie van het huidige bestuur en introductie van het aanstaande bestuur.

Wat gebeurt er tijdens een ALV?
Er zijn twee verschillende soorten ALV bij het UNFC, een wissel ALV en een halfjaarlijkse ALV.
Tijdens de WALV gaat het met name om het decharge van het zittende bestuur en het aanstaande bestuur wordt geïnstalleerd. Er wordt teruggekeken op het afgelopen bestuursjaar en verbeterpunten worden besproken. Het nieuwe bestuur presenteert haar beleid wat aansluit op het meerjarenplan van de Raad van Advies, ook laat het nieuwe bestuur de begroting zien voor aankomend jaar. Tijdens de ALV is iedere aanwezige in staat om hier kritische vragen over te stellen.

De HALV wordt halverwege het collegejaar gehouden en hier doet het zittende bestuur verslag van alle activiteiten en bevindingen van het afgelopen half jaar. Op deze manier krijgen de aanwezigen inzicht in de taken van het bestuur en worden knel en verbeterpunten besproken. Het bestuur behandelt ook de toekomstplannen en komende activiteiten voor de vereniging. De HALV is dus een soort halfjaarlijkse evaluatie.

Er is een vaste rolverdeling tijdens een ALV. De voorzitter zal de vergadering leiden omdat deze het bestuur vertegenwoordigt en het woord voert namens het bestuur. Andere bestuursleden nemen alleen het woord als er specifieke stukken worden besproken betreffende de functie. Tijdens de vergadering zal de secretaris notuleren en deze zorgt er ook voor dat de notulen bij de leden komen na de vergadering.

Ook doen de Raad van Advies en de kascontrolecommissie een verslag van hun bevindingen van het afgelopen (half)jaar. Indien er behoefte is, worden moties behandeld en worden er wijzigingen van het huishoudelijk reglement en de statuten doorgevoerd. Tevens moet er een akkoord gegeven worden voor komende grote uitgaven.

Wie zijn aanwezig bij een ALV?
Alle leden en donateurs van de desbetreffende vereniging zijn welkom. Echter, zij hebben niet allemaal stemrecht. Alleen gewone leden, dit zijn leden die student Maritieme Techniek aan de RMI zijn, ereleden en buitengewone leden en oud-bestuursleden die niet twee achtereenvolgende wissel-ALV’s hebben gemist, hebben stemrecht. Aangeslotenen en donateurs zijn dus wel welkom, maar zij hebben geen stemrecht. De leden hebben een essentieel zeggenschap tijdens een ALV, dus vanzelfsprekend zijn zij een van de belangrijkste aanwezige partijen. Zonder leden kan er simpelweg geen ALV plaatsvinden. De ALV is belast
met besluiten betreffende het voortbestaan en de organisatie van een vereniging, zoals: statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van het bestuur, wijzigen en aannemen van huishoudelijke regelementen en goedkeuring van de begroting. Zij hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Daarnaast is natuurlijk het huidige bestuur (en bij een WALV het aanstaande bestuur) aanwezig. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden.